1.00 лв. Other currencies ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - "ИЗКУПУВАНЕ".... ЗА ФИРМИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА

Дата на публикуване: 24/06/2014
 • Местоположение: ЗА ФИРМИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА, България


 • ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД , ЕАД  и Събирателни  Дружества  !


 • Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие !


 • Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС  !


 • Осигуряваме  Нов Собственик  на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна по Обстоятелствата  !


 • Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са  в съответствие с действащата нормативна уредба.


 • Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител , Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !


 • Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !


 • TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО


 • В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:


 •   1.  Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)

 •   

 •   2.  Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми

 •   

 •   3.  Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)

 •   

 •   4.  Изготвяне на договори

 •   

 •   5.  Консултиране на сделки

 •   

 •   6.  Сделки с търговски предприятия

 •   

 •   7.  Обжалване на административни актове

 •   

 •   8.  Обжалване на наказателни постановления

 •   

 •   9.  Обжалване на ревизионни актове


 •   10.  Ликвидация


 •   11.  Несъстоятелност


 •   12.  Обезпечаване на вземания


 •   13.  Принудително изпълнение


 •   14.  Защита срещу принудително изпълнение


 •   15.  Трудовоправни консултации


 •   16.  Представителство пред съд


 •   17.  Представителство пред административни органи и органи на местната власт


 •   18.  Представителство пред контрагенти и други лица 


 • Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !


 • НОВЕ КОНСУЛТ ВТ

 • гр.Велико Търново

 • ул. Цанко Церковски №39

 • +359 884 57 80 53

 • +359 877 37 20 83


 • http://kupuvamefirmi.run-bg.com


 • noveconsultvt.blogspot.com

Свържи се с продавача Сподели

Полезна информация

 • Сайта БЕЗПЛАТНИ ОБЯВИ не събира лични данни и не е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.
 • Ако считате, че което и да е Съдържание, е било използвано неправомерно от Потребител на Услугaта, моля свържете се с нас.
 • Бъдете внимателни, препроверете и уточнете всички детайли със собственика на обявата преди да финализирате сделката.
 • Сайта НИКОГА не участва в плащания, транспортиране на стоки, гаранции и др. между потребителите и не предлага "escrow services" услуги.

Подобни обяви

 • "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ....
  счетоводство - ЗА ФИРМИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА () - 24/06/2014 1.00 лв. Other currencies

  ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД , ЕАД  и Събирателни  Дружества  ! Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифициран...

 • INVESTCONSULT GROUP
  INVESTCONSULT GROUP
  счетоводство - пловдив () - 24/06/2014 10.00 лв. Other currencies

  INVESTCONSULT GROUP-Оказваме съдействие за Изкупуване и прехвърляне на фирми със задължения.Безплатни юридически консултации.   Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед...

 • Експресно счетоводство -  Акаунт Консулт ЕООД
  Експресно счетоводство - Акаунт Консулт ЕООД
  счетоводство - София () - 01/02/2014 Цена по договаряне

  Акаунт Консулт ЕООДЕкспресно счетоводстов в Софияwww.account-consult.net„Акаунт консулт” ЕООД е специализирано счетоводно предприятие по реда и  смисъла на Закона за счетоводството. Дружеството е създадено през 1998 година и работи с...